8/30/2022 6 minutes reading

Jaké novinky přinese novela zákona o evidenci skutečných majitelů?

Dne 1. 10. 2022 nabude účinnosti novela zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen „Zákon o ESM“), na jejímž základě dojde k novému vymezení pojmu skutečného majitele, rozšíření okruhu osob, které skutečného majitele mají a k řadě dalších větších, či menších změn.

Změna definice skutečného majitele a dalších pojmů

Zásadní změna spočívá v zavedení jednotné materiální charakteristiky skutečného majitele. Oproti znění Zákona o ESM účinnému do konce září 2022, které skutečné majitele rozdělovalo do dvou základních kategorií (koncové příjemce a osoby s koncovým vlivem), nově se bude za skutečné majitele považovat každá fyzická osoba, která v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje právnickou osobu nebo právní uspořádání.

Za osobu, která v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje právnickou osobu nebo právní uspořádání, bude přitom považována osoba, která:

 1. má podíl v korporaci nebo podíl na hlasovacích právech větší než 25 %;

 2. má právo na podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku větší než 25 %;

 3. uplatňuje rozhodující vliv v korporaci nebo korporacích, které mají v dané korporaci samostatně nebo společně podíl větší než 25 %; nebo

 4. uplatňuje rozhodující vliv v korporaci jinými prostředky.

Rovněž dojde k úpravě definice:

 1. struktury vztahů, za které se nově považují vztahy, jejichž prostřednictvím jsou právnická osoba nebo právní uspořádání (např. svěřenský fond) vlastněny nebo kontrolovány;

 2. řetězení, které je nově definováno jako vlastnictví nebo kontrola právnické osoby nebo právního uspořádání prostřednictvím na sebe postupně navázaných osob nebo právních uspořádání nebo na sebe postupně navazujících vztahů; a

 3. větvení, které je nově definováno jako vlastnictví nebo kontrola právnické osoby nebo právního uspořádání prostřednictvím více jednotlivých řetězení.

Rozšíření okruhu osob, které mají skutečného majitele

Další významnou změnou, kterou novela Zákona o ESM přináší, je zúžení okruhu osob, které nemají skutečného majitele.

Osoby, které i nadále nebudou mít skutečného majitele

V první řadě uvádíme, že i po novele bude existovat kategorie osob, které nemají skutečného majitele. Nadále jimi budou:

 1. stát a územní samosprávný celek;

 2. dobrovolný svazek obcí; a

 3. státní příspěvková organizace, příspěvková organizace územního samosprávného celku.

Nově pak přibude další kategorie osob, a to:

 1. česká právnická osoba založená nebo zřízená za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, pokud Česká republika, kraj nebo obec ji převážně financují, uplatňují v ní rozhodující vliv nebo jmenují nebo odvolávají většinu osob, které jsou členy jejího statutárního nebo kontrolního orgánu. Přičemž v případě obchodní korporace se vždy vyžaduje, aby veškeré podíly v ní měly přímo nebo nepřímo Česká republika, kraj nebo obec.

Osoby, u kterých se nově uplatní pouze vyvratitelná právní domněnka, že skutečného majitele nemají

Nově se rovněž nahrazuje nevyvratitelná právní domněnka právní domněnkou vyvratitelnou o tom, že skutečného majitele nemají následující osoby:

 1. školská právnická osoba zřízená státem, územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí;

 2. veřejná výzkumná instituce;

 3. právnická osoba zřízená zákonem nebo mezinárodní smlouvou;

 4. státní podnik a národní podnik;

 5. evropské seskupení pro územní spolupráci.

Tato legislativní změna potom v praxi znamená, že i u těchto osob bude možné za určitých okolností prolomit presumpci neexistence skutečného majitele a určit, že i taková osoba skutečného majitele má.

Osoby, které nově budou mít skutečného majitele

Nejzásadnější změnou v této oblasti je potom to, že nově od 1. 10. 2022 budou mít skutečného majitele rovněž následující osoby:

 1. politická strana a politické hnutí;

 2. církev a náboženská společnost a ostatní právnické osoby podle zákona upravujícího církve a náboženské společnosti;

 3. odborová organizace a organizace zaměstnavatelů;

 4. honební společenstvo;

 5. společenství vlastníků jednotek;

 6. právnická osoba, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly na prospěchu a hlasovacích právech Česká republika, kraj nebo obec; a

 7. obecně prospěšná společnost a ústav, jejichž zakladatelem je Česká republika, kraj nebo obec.

Automatický průpis do evidence skutečných majitelů

S rozšířením okruhu osob, jež mají skutečného majitele, je potom rovněž spojena povinnost těchto osob (tj. osob, jež budou mít nově skutečného majitele) zajistit, aby byli jejich skutečné majitelé zapsáni do evidence skutečných majitelů.

Z důvodu snížení administrativní zátěže rejstříkových soudů, ale zejména osob, jež mají skutečného majitele, se předmětnou novelou zavádí rozšíření případů, kdy dojde k tzv. automatickému průpisu do evidence skutečných majitelů, tedy zápisu skutečných majitelů do evidence skutečných majitelů, aniž by dotčené osoby byly povinny podávat žádost o zápis k příslušnému rejstříkovému soudu (resp. notáři).

Údaje o skutečných majitelích se tak z velké většiny zapíší do evidence skutečných majitelů. na základě údajů dostupných z jiných veřejných rejstříků (obchodního rejstříku, nadačního rejstříku, rejstříku SVJ atp.) automaticky, což má platit i pro organizace, které dosud měly výjimku z evidence skutečných majitelů.

Současně platí, že bude-li u korporace (u které se neuplatní automatický průpis dle § 38 Zákona o ESM) určen skutečný majitel pouze podle § 4 odst. 5 nebo § 5 odst. 1 Zákona o ESM (tedy statutární orgán, resp. osoba ve vrcholném postavení), může tato korporace v rámci návrhu na zápis navrhnout soudu nebo v rámci žádosti o zápis požádat notáře, aby byla jako její skutečný majitel automaticky propisována každá fyzická osoba, která je ve veřejném rejstříku nebo registru osob zapsána jako člen jejího statutárního orgánu nebo fyzická osoba v obdobném postavení nebo osoba zastupující právnickou osobu v tomto orgánu.

Uvedenou změnou by se tak měla současně snížit ekonomická nákladnost na (opakované) hrazení soudního poplatku za zápis do evidence skutečných majitelů, který činí podle právní formy subjektu 4.000,- Kč, 2.000,- Kč, nebo 500,- Kč.

Výplata dividendy a výkon hlasovacích práv při absenci zápisu skutečného majitele

Dle současné právní úpravy platí, že nemá-li právnická osoba zapsaného skutečného majitele, nesmí tato právnická osoba nezapsanému skutečnému majiteli vyplatit dividendu a tento skutečný majitel současně nesmí při rozhodování nejvyššího orgánu této obchodní korporace vykonávat svá hlasovací práva.

Uvedené sankce mají mířit na skutečné majitele – společníky a nikoli na zbytkovou kategorii skutečných majitelů dle § 5 odst. 1 a 3 Zákona o ESM, tj. osoby, které mají status skutečného majitele odvozený od svého postavení ve vrcholném vedení (typicky statutárním orgánu). Proto se výslovně doplňuje, že se uvedený zákaz na tyto kategorie osob neaplikuje.

Rozšíření subjektů oprávněných k získání úplného výpisu z evidence skutečných majitelů prostřednictvím dálkového přístupu

Novelou se dále rozšiřuje okruh osob, kterým Ministerstvo spravedlnosti umožní způsobem umožňujícím dálkový přístup získat z evidence skutečných majitelů úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji.

Nově tak budou mít toto oprávnění poskytovatelé dotací nebo návratné finanční výpomoci a dále Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

Uvedené má dopad zejména pro žadatele o dotace, kteří nově nebudou muset poskytovatelům dotací úplný výpis z evidence skutečných majitelů předkládat, ale tito si ho opatří sami.

Věcný dopad na povinné osoby dle AML zákona

Upozorňujeme, že předmětná novela Zákona o ESM bude mít dopad rovněž do fungování povinných osob dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“).

Lze totiž předpokládat, že povinné osoby dle AML zákona budou povinny upravit své systémy vnitřních zásad a další AML dokumenty tak, aby při prověřování skutečných majitelů svých klientů vyhovovaly nové právní úpravě.

Potřebujete poradit se zápisem skutečného majitele do evidence skutečných majitelů? Máte zájem si požádat o automatický průpis osob ve vrcholném vedení jakožto Vašich skutečných majitelů? Jste povinnou osobou podle AML zákona a potřebujete upravit Vaši AML dokumentaci, zejména Váš systém vnitřních zásad? Neváhejte se na nás obrátit a my pro Vás vše zařídíme.

Mgr. Vít Šilhavý

Following News (cz)
3/15/2023 2 minutes reading

Jak přistupovat k Rusku jako vysoce rizikové třetí zemi?

FAÚ zveřejňuje výkladové stanovisko k problematice Ruska jako vysoce rizikové třetí země. Stanovisko se zaměřuje na hodnocení rizik povinné osoby, zesílenou kontrolu klienta a detekci a oznamování podezřelých obchodů. V návaznosti na aktualitu zveřejněnou na stránkách FAÚ dne 12. 12. 2022, kdy bylo Rusko Evropským parlamentem a následně pak Poslaneckou sněmovnou ČR označeno za stát, který podporuje terorismus, vyzval FAÚ povinné osoby, aby považovaly Rusko za vysoce rizikovou třetí zemi.
Více
3/5/2023 1 minute reading

10. sankční balíček v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině

Finanční analytický úřad informuje, že dne 25. 2. 2023 rozhodla Rada (EU) v rámci tzv. desátého balíčku sankcí o dalších omezujících opatřeních v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině.
Více
2/17/2023 2 minutes reading

Finanční analytický úřad uděluje citelné pokuty za neplnění základních AML povinností

Finanční analytický úřad ukládá povinným osobám citelné pokuty za neplnění základních povinností podle zákona č. 253/2008 Sb. ("AML zákon"). Pokud povinná osoba nepostupuje podle vlastního systému vnitřních zásad (§ 21 odst. 2 a 5 AML zákona), může jí být uložena pokuta. Samotné ověřování statusu politicky exponované osoby nebo uplatnění mezinárodních sankcí nestačí. Při případné kontrole musí být jeho provedení FAÚ také povinnou osobou prokázáno.
Více
2/5/2023 1 minute reading

FAÚ informuje o změnách v údajích 29 osob a subjektů na sankčním seznamu OSN vůči Al-Kajdá a ISIL (Da´esh)

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015), týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů, upravil údaje u celkem 29 osob a subjektů.
Více
1/4/2023 1 minute reading

Devátý balíček sankcí EU vůči Rusku

Dne 16. prosince přijala Rada EU další omezující opatření, jež jsou souhrnně označena jako devátý balíček sankcí EU vůči Rusku.
Více
10/17/2022 5 minutes reading

Česká republika bude v rámci sankcí (nejen) proti Rusku využívat i národní sankční seznam a národní systém sankcí

Česká republika se chystá zavést vlastní národní sankční seznam a vlastní systém sankcí, který bude uplatňován vedle mezinárodního sankčního seznamu a opatření přijatých Evropskou unií. Tuzemský sankční seznam a národní omezující opatření však nebudou závazné pro jiné státy a subjekty podléhající jejich pravomoci. Současně již došlo k rozšíření a zpřesnění povinností tuzemských osob, které se mohou dostat do kontaktu se sankcionovanou osobou nebo majetkem.
Více
10/13/2022 1 minute reading

Ministerstvo spravedlnosti vydalo aktualizovanou Příručku evidování skutečných majitelů

Jak jsme již informovali, dne 1. 10. 2022 nabyl účinnosti zákon č. 245/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s FAÚ aktualizovalo Příručku evidování skutečných majitelů, aby odrážela změny provedené touto novelou.
Více
10/6/2022 2 minutes reading

Osmý balíček sankcí EU vůči Rusku

Finanční analytický úřad informuje, že dne 6. 10. 2022 byl v souvislosti s rusko-ukrajinským konfliktem přijat tzv. osmý sankční balíček, který v reakci na nezákonná a zinscenovaná „referenda“ v částech Doněcké, Chersonské, Luhanské a Záporožské oblasti Ukrajiny a opakování výhružek Ruska ohledně použití zbraní hromadného ničení, rozšiřuje seznam zboží a služeb podléhajících omezením a rozšiřuje seznam osob, subjektů a orgánů, na které se vztahují opatření ke zmrazení jejich prostředků.
Více
10/1/2022 1 minute reading

Dnes nabývá účinnosti novela zákona o evidenci skutečných majitelů

Dnes, tj. 1. 10. 2022, nabývá účinnosti novela zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, na jejímž základě dochází k novému vymezení pojmu skutečného majitele, rozšíření okruhu osob, které skutečného majitele mají a k řadě dalších větších, či menších změn.
Více
8/21/2022 1 minute reading

Finanční analytický úřad zveřejnil doporučovaný formulář žádosti o výjimku z mezinárodních sankcí, resp. o vývozní povolení

Finanční analytický úřad doplňuje informace k udělování výjimek z mezinárodních sankcí o doporučovaný způsob podávání žádostí o výjimky z mezinárodních sankcí (tam, kde to příslušný sankční předpis umožňuje), resp. o vývozní povolení (tam, kde je vývoz předchozím udělením povolení v sankčním předpisu podmíněn) včetně zveřejnění doporučovaného univerzálního formuláře žádosti.
Více
7/11/2022 2 minutes reading

FAÚ zveřejnil nový seznam rizikových zemí podle EU a FATF s platností od 17. 6. 2022

FATF na červnovém plenárním jednání nově zařadil Gibraltar na tzv. šedý seznam jurisdikcí vyžadujících zesílené sledování z hlediska AML/CFT. Sledovanými jurisdikcemi nadále zůstávají: Albánie, Barbados, Burkina Faso, Filipíny, Haiti, Jamajka, Jemen, Jižní Súdán, Jordánsko, Kajmanské ostrovy, Kambodža, Mali, Maroko, Myanmar, Nikaragua, Pákistán, Panama, Senegal, Spojené arabské emiráty, Sýrie, Turecko a Uganda. Ze seznamu sledovaných jurisdikcí byla vyřazena Malta.
Více
6/26/2022 1 minute reading

EBA vydala směrnici o úloze a povinnostech AML/CFT

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) dne 14. 6. 2022 uveřejnil na svém webu pokyny vymezující úlohu a povinnosti řídících orgánů úvěrových nebo finančních institucí a úředníků dohlížejících na dodržování předpisů (tzv. compliance officers) v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT).
Více
6/7/2022 3 minutes reading

Šestý balíček sankcí EU vůči Rusku a Bělorusku

Evropská unie publikovala ve svém Úředním věstníku dne 3. 6. 2022 tzv. „Šestý sankční balíček EU“, který obsahuje celkem 10 přímo použitelných předpisů z toho 5 rozhodnutí Rady (EU) a na ně navazující nařízení Rady (EU), jimiž se zpřísňují omezující opatření EU (mezinárodní sankce) vůči Rusku a Bělorusku.
Více
4/28/2022 3 minutes reading

Sankce proti Rusku a dalším zemím a AML povinnosti

Jak postupovat při podezření, že na smluvní stranu nebo předmět smlouvy dopadají mezinárodní sankce. Informační zdroje k sankcím. Oznamovací povinnosti související s mezinárodními sankcemi. K otázkám mezinárodních sankcí připravujeme školení.
Více
3/19/2022 1 minute reading

FAÚ zveřejnil nový seznam rizikových zemí podle EU a FATF s platností od 4. 3. 2022

FAÚ zveřejnil nový seznam rizikových zemí podle EU a FATF s platností od 4. 3. 2022, Evropská unie nově zařadila Burkinu Faso, Filipíny, Haiti, Jordánsko, Jižní Súdán, Kajmanské ostrovy, Mali, Maroko a Senegal na tzv. seznam vysoce rizikových třetích zemí z hlediska předcházení a boje proti praní peněz a financování terorismu (AML/CFT).
Více
3/15/2022 1 minute reading

Další zpřísnění sankcí EU vůči Rusku – čtvrtý balíček sankcí vůči Rusku

Rada EU svým nařízením (EU) 2022/428 ze dne 15. 3. 2022 (kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014) s účinností od 16. 3. 2022, tj. ode dneška, podstatným způsobem rozšířila a zpřísnila dosavadní sankce vůči Rusku (označováno jako čtvrtý balíček sankcí vůči Rusku).
Více
3/13/2022 1 minute reading

Mgr. Hana Erbsová z AML solutions na obálce aktuálního Právního rádce, gratulujeme!

Gratulujeme naší kolegyni a partnerce AML solutions, Mgr. Haně Erbsové, která tento měsíc zdobí obálku magazínu Právní rádce vydavatelství Economia. Hana Erbsová se vedle AML/CFT také jako advokátka a daňová expertka zabývá daňovou a regulatorní problematikou – o těchto tématech a dalších zajímavých věcech ze světa daní se dočtete v aktuálním vydání Právního rádce, pro který Hana v souvislosti se získáním ocenění Daňař roku 2021 poskytla rozhovor.
Více
3/9/2022 1 minute reading

Zařazení dalších osob na sankční seznam proti Rusku a další zpřísnění mezinárodních sankcí vůči Bělorusku

Evropská unie Prováděcím nařízením Rady (EU) 2022/396 na seznam obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 doplnila dalších 160 fyzických osob. Dále EU v reakci na zapojení Běloruska do agrese Ruska vůči Ukrajině a na možné obcházení sankcí opět významně zpřísnila své dosavadní mezinárodní sankce vůči Bělorusku.
Více
2/27/2022 1 minute reading

Okamžitý zákaz jakýchkoli transakcí s Ruskou centrální bankou

Finanční analytický úřad zveřejňuje urgentní informaci, že Evropská unie v noci na 28. února 2022 publikovala v Úředním věstníku EU nařízení (EU) 2022/334, které je ihned přímo účinné, tj. zákazy a omezení v něm stanovená již v tento okamžik platí a musí být dodržena.
Více
2/25/2022 1 minute reading

Informace o dalším zpřísnění mezinárodních sankcí vůči Rusku (tzv. druhý sankční balíček EU)

S účinností od 25. února 2022 Rada svým nařízením (EU) 2022/332 přidala na sankční seznam osob, jimž je zakázán vstup do EU a jimž se v EU s okamžitou platností zmrazují (zajišťují) veškerá aktiva v podobě finančních prostředků a hospodářských zdrojů, dalších celkem 99 fyzických osob, včetně prezidenta Ruska Vladimira Putina a ministra zahraničí Lavrova (ti ovšem, jako jediní, nemají uložen zákaz vstupu do EU).
Více
2/24/2022 2 minutes reading

AML povinnosti v oblasti obchodování s uměním

AML povinnostem se v rámci novely AML zákona nevyhnul ani trh s uměním. Ve spojitosti s AML zákonem je nejčastěji zmiňovaný finanční a realitní trh, nicméně AML zákon řadí mezi tzv. povinné osoby i obchodníky s uměním.
Více
2/3/2022 1 minute reading

Ministerstvo spravedlnosti aktualizovalo příručku pro evidování skutečných majitelů

Na stránkách FAÚ je nově dostupná aktualizovaná verze Příručky evidování skutečných majitelů, kterou připravilo Ministerstvo spravedlnosti České republiky.
Více
12/6/2021 2 minutes reading

Co je platba v hotovosti podle AML zákona?

Hotovostí se pro účely AML povinností nerozumí jen bankovky nebo mince, ale také vysoce hodnotné komodity. Na to musí pamatovat podnikatelé i nepodnikající právnické osoby provádějící obchod v hodnotě alespoň 1 000 EUR.
Více
11/11/2021 1 minute reading

Dne 11. 11. 2021 proběhl již 8. ročník konference CASHLESS FUTURE a my jsme byli u toho!

Dne 11. 11. 2021 proběhl již 8. ročník odborné konference o bezhotovostní společnosti a byznysu CASHLESS FUTURE, která se konala pod záštitou mediálního domu Economia a Hospodářských novin, a AML solutions bylo u toho.
Více
8/31/2021 7 minutes reading

Kryptoměny: EU připravuje přísnější AML regulaci

Evropská komise připravila několik rozsáhlých návrhů právních předpisů, které se týkají AML/CFT povinností, a významnou měrou dopadají také na osoby poskytující služby související s virtuálními aktivy (kryptoaktivy včetně kryptoměn). Většina nových norem bude mít formu nařízení, a bude tedy přímo závazná pro fyzické a právnické osoby vykonávající činnost v členských státech.
Více
7/2/2021 1 minute reading

Nový zákon o evidenci skutečných majitelů: Nezapomněli jste aktualizovat svůj systém vnitřních zásad?

S účinností nového zákona o evidenci skutečných majitelů došlo od 1. 6. 2021 ke změnám podmínek pro určování skutečného majitele právnické osoby, svěřenského fondu a zahraničního svěřenského fondu, které již nadále nejsou upraveny AML zákonem. Tato změna s sebou přináší povinnost provést aktualizaci stávajícího systému vnitřních zásad a hodnocení rizik.
Více
6/30/2021 1 minute reading

Dne 1. 7. 2021 nabývá účinnosti novela AML vyhlášky č. 67/2018 Sb.

Dne 1. 7. 2021 nabývá účinnosti novela AML vyhlášky č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Jak vyplývá z jejího názvu, předmětem úpravy tzv. AML vyhlášky jsou zejména některé požadavky na systém vnitřních zásad, postupy a kontrolní opatření v AML/CFT oblasti.
Více
6/9/2021 2 minutes reading

Kontaktní osoba a minifondy dle § 15 ZISIF – může jí být člen statutárního orgánu?

Jednou z AML povinností minifondů dle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (ZISIF) je mj. určit tzv. kontaktní osobu k plnění oznamovací povinnosti podle § 18 AML zákona a k zajišťování průběžného styku s Finančním analytickým úřadem (§ 22 AML zákona). O určení této osoby a o případných následných změnách je povinná osoba informovat Finanční analytický úřad do 60 dnů ode dne, kdy se stala povinnou osobou.
Více
6/6/2021 2 minutes reading

Realizovali jste jednorázově Initial Coin Offering? Pak jste povinnou osobou dle AML zákona

Provedli jste anebo máte v úmyslu provést jednorázové Initial Coin Offering, tzv. ICO? Pak vězte, že emise virtuálního aktiva provedená v rámci tzv. Initial Coin Offering představuje službu spojenou s virtuálním aktivem ve smyslu § 4 odst. 8 AML zákona, což osobě emitenta zakládá status tzv. povinné osoby ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. l) AML zákona.
Více
6/1/2021 1 minute reading

Víte, že ‚podezřelý obchod‘ ve smyslu AML zákona nemusí vůbec být obchodem?

Věděli jste, že podezřelým obchodem, který podléhá oznamovací povinnosti podle AML zákona, nemusí být jen uzavřený obchod v tradičním slova smyslu? Vysvětlení nedávno podal i Nejvyšší správní soud. #aml #cft #podezrelyobchod
Více
5/18/2021 1 minute reading

Jak na kopírování průkazů totožnosti při plnění AML/KYC povinností?

Aktuální stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů, které se vyjadřuje i k pořizování kopií dokladů totožnosti pro účely AML/KYC procedur, je v rozporu s dosavadním výkladem Finančního analytického úřadu.
Více
4/30/2021 1 minute reading

Virtuální aktiva jsou využívána k praní „špinavých peněz“

Virtuální aktiva jsou používána k praní „špinavých peněz“. Finanční analytický úřad prověřoval v roce 2020 celkem 140 případů podezření na zneužití virtuálních aktiv (např. tzv. kryptoměn) k legalizaci výnosů z trestné činnosti.
Více
3/7/2021 2 minutes reading

Jaké novinky přinesla novela AML zákona v oblasti realitního trhu?

Dne 1. 1. 2021 vešla v účinnost velká novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“), která výrazně rozšířila okruh tzv. povinných osob, mimo jiné i o osoby podnikající na realitním trhu.
Více
12/4/2020 1 minute reading

Dne 4. 12. 2020 prezident podepsal paragrafované znění transpozice V. AML směrnice

Ačkoli měla být 5. AML směrnice (2018/843 ze dne 30. 5. 2018) členskými státy EU transponována ke dni 10. 1. 2020, v České republice se novela začátkem roku 2020 teprve rozesílala poslancům a paragrafované znění transpozice podepsal prezident Miloš Zeman až dnes, tj. 4. 12. 2020.
Více
M | M

The website is a joint presentation of attorneys Matyáš Moska and Martin Murad, providing legal services independently. Each of them is insured in the event of liability for damages caused during the practice of law.

Cookie policyCookies settings

We use cookies

We use cookies to make your browsing experience more user-friendly. If you give us your consent to place optional cookies on your device, we will be able to collect anonymised analytical data to improve our website. For more information about the use of cookies by this website, please see Cookie policy.

Settings
Allow only necessary
Accept all